ANBI

R.K. Begraafplaats St. Barbara is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Hieronder treft u de gepubliceerde informatie:

Naam van de instelling:
R.K. Begraafplaats St. Barbara
Prinsesselaan 2
3583 GZ  UTRECHT

Telefoon     : 030-2515615
Email          : info@begraafplaats-stbarbara.nl
Website      : www.begraafplaats-stbarbara.nl

Bank RABO NL56 RABO 0157229645
     

Het bestuur van de kerkelijke instelling R.K. Begraafplaats St. Barbara bestaat uit 5 personen:

Voorzitter De heer M.L.F.J. Schyns
Secretaris Mevrouw A.M.A. Aarnoutse
Penningmeester Mevrouw I.W.M. Klaarenbeek-Heisen
Lid De heer M.A.J.W. Dekkers
Lid op voordracht van de aartsbisschop De heer A.G.L. Dols

Doelstelling:
Het statutaire doel van de instelling is het beheer en de exploitatie van de rooms katholieke begraafplaats, gelegen aan de Prinsesselaan 2 te Utrecht, alsmede al hetgeen daarmee in verband staat en het beheer van andere rooms katholieke begraafplaatsen of rooms katholieke begraafplaatsen in Utrecht en omgeving voor zover deze onder het beheer van de Instelling zullen worden gebracht casu quo de exploitatie daarvan. In feite beheert de instelling sinds 1875 de R.K. Begraafplaats St. Barbara aan de Prinsesselaan te Utrecht.
De instelling beoogt geen winst. Het vermogen en inkomsten van de instelling dienen uitsluitend te worden aangewend voor het beheer, onderhoud en instandhouding van de begraafplaats.

Beleid:
De R.K. Begraafplaats St. Barbara is in 1875 opgericht door een initiatief van de R.K. Parochies in de stad Utrecht. De begraafplaats heeft een grootte van bijna 6 hectare.
De kerkelijke instelling is een private instelling van de Rooms Katholieke Kerk in de zin van canon 116 par.2 van de Codex luris Canonici en bezit als zodanig rechtspersoonlijkheid naar Nederlands recht op grond van artikel 2:2 BW.
De begraafplaats is gevestigd op het voormalig landgoed Compostel en op 30 april 1875 ingewijd door deken J.J. Putman van Utrecht.
Het bestuur van de instelling is gebonden aan de bepalingen van de statuten en het reglement van de R.K. Begraafplaats St. Barbara. Het reglement is laatstelijk gewijzigd per 1 juli 2010. 

Bij de oprichting in 1875 was de begraafplaats uitsluitend bestemd voor het begraven van de katholieken uit de stad Utrecht. Vanaf de tachtiger jaren heeft de begraafplaats een meer open katholiek karakter gekregen. Met de aanleg in 1994 van de urnenhof en in 2009 van een strooiveld, werden nieuwe activiteiten op de begraafplaats gestimuleerd. Ook is het thans mogelijk om faciliteiten, zoals kapel en ontvangkamers, te gebruiken zonder dat daar een begrafenis op volgt.

De komende jaren zal de nadruk liggen op het verbeteren van het algemeen aanzien van begraafplaats en het up to date houden van onze faciliteiten. Vooral de groenvoorziening, beschoeiingen, paden en bewegwijzering zullen extra aandacht krijgen. Ook zal bekeken worden of de begraafplaats meer mogelijkheden kan bieden voor asbestemming, bijvoorbeeld door de aanleg van urnenzuilen. Tevens worden de mogelijkheden onderzocht voor het bouwen van een kleine crematiefaciliteit.
De begraafplaats is in vergevorderd stadium van overleg met de gemeente Utrecht over het inrichten van een eigen parkeerplaats aan de Prinsesselaan. De parkeerplaats zou plaats moeten bieden aan 35 auto’s. De kapel, kantoor en woning op de begraafplaats zijn aangewezen als Rijksmonument.

De inkomsten van de begraafplaats bestaan voornamelijk uit de opbrengst van grafrechten,  inzetrechten en bijdragen in het algemeen onderhoud alsmede het gebruik van de kapel en ontvangkamers.
Het beleid van de instelling is behoudend en erop gericht om voldoende middelen beschikbaar te hebben om ook bij fluctuerende inkomsten en zelfs na een eventuele sluiting de begraafplaats gedurende de hiervoor geldende termijn te onderhouden en open te houden voor nabestaanden.

Beloningsbeleid:
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun
werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte
kosten in de uitoefening van hun functie en op een niet bovenmatig
vacatiegeld.

RSIN / Fiscaalnummer: 002883910 

Klik hier voor de Staat van baten en lasten

 

Scroll naar boven